21. okt. 2016

Ny rammeplan for barnehagen er nå ute på høring.

Ny rammeplan for barnehagen er nå ute på høring. Her er det lagt opp til en bred høringsrunde. Det er faktisk slik at du, -alle som vil, kan gi en høringsuttalelse til dette utkastet til ny rammeplan. Les høringsbrev og selve rammeplanen HER!
Noen er raske med å sette seg inn i endringene i ny rammeplan. Nina Bølgan skriver på sin blogg at vi går fra bør til SKAL når det gjelder tilgangen på digitale verktøy i barnehagen. 
"Under fagområdene nevnes teknologi og digitale verktøy som materiell og utstyr som barnehagen skal ha. Personalet i barnehagen skal legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer. Slik jeg forstår det gjelder dette alle fagområder, selv om teknologi og digitale verktøy bare er nevnt spesielt under noen fagområder. I fagområdet ”Natur, miljø og teknikk” er teknikk erstattet med teknologi, og dermed er dette fagområdets ansvar for teknologi blitt mye tydeligere. Barna skal altså både få opplevelser og erfaringer i naturen og med teknologien." Les mer HER!

17. okt. 2016

Bruk av tvang i barnehagen - trenger vi klarere retningslinjer?

I enkelte barnehager blir urolige barn spent fast med sele ved matbordet. Nå ber Fylkesmannen i Vestfold om klarere retningslinjer for bruk av tvang og makt mot små barn. Les mer her!

Hvorfor er det slik at bruk av tvang knyttet til voksne må meldes til Fylkeslegen, men ikke tiltak knyttet til de yngste?? Hvor er FNs barnekonvensjon i denne tenkningen?? Hvilket barnesyn ligget til grunn for at man kan bruke tvang i arbeid med barn uten at Fylkeslegen er orientert?
Enkelte av de metodene som eksperter utenfor barnehagen pålegger at barnehagen skal gjøre er nært opp til det vi kan kalle tvang. Er det etisk riktig å håndheve en slik praksis? Er det i tråd med FNs barnekonvensjon? Hva slags barnesyn ligger til grunn?

27. jun. 2016

Nasjonal interesse for FLiK

Foto: Silje Wiken Sandgrind, Barnehage.no

FLiK omfatter 14 500 barn og 2900 ansatte i alle de kommunale barnehagene, grunnskolene, og i de private barnehagene i kommunen. Det er dermed et STORT prosjekt som blir lagt merke til. Det at fokuset er læringsmiljø og kartlegging av dette er gjort i så stor skala er rett og slett unikt i norsk sammenheng.

"Vi har vært veldig opptatt av å ha en felles retning og målsetting for alle som deltar i FLiK, og har tre effektmål: Økt faglig og sosialt læringsutbytte, færre segregerende tiltak og økt trivsel og redusert mobbing." Alle ansatte i barnehager og skoler i Kristiansand vet at det er disse målene de skal jobbe etter, forteller Godtfredsen.
Les mer om FLiK prosjektet på barnehage.no

27. apr. 2016

Språkløyper i barnehagen

Språkløyper er en bred satsing som retter seg mot hele barnehagepersonalet og faglærerne på ungdomstrinnet og i videregående opplæring.
Det er utviklet praktiske verktøy som kan brukes av ansatte i barnehage og på skolen. Disse er fritt tilgjengelige på www.sprakloyper.no.

Barnehager og skoler kan benytte seg av digitale kompetansepakker. Dette er undervisningsopplegg eller opplegg for samlingsstunder, som kan brukes direkte i arbeidet i barnehage og skole. Språkpakkene er laget i samarbeid med forskere, barnehagepedagoger og lærere.
Torsdag 28.april er det oppstartsamling for både barnehager og skoler i Agder som vil i gang med språkløyper. Det blir spennende å se hvor mange deltakere Kristiansand har. Fra de kommunale kommer det fire barnehager, og et par til er i gang allerede. Det er flere private barnehager som også har vist interesse og som nok vil møte på samlingen i morgen. Språkløyper er en nasjonal strategi for språk, lese og skrive. Det pedagogiske opplegget er  et fritt tilgjengelig og ikke avhengig av at man melder seg på, men kan fritt benyttes av de som ønsker det. Her er mange aktuelle tema og opplegg å ta fatt på.

Lykke til!