27. jun. 2016

Nasjonal interesse for FLiK

Foto: Silje Wiken Sandgrind, Barnehage.no

FLiK omfatter 14 500 barn og 2900 ansatte i alle de kommunale barnehagene, grunnskolene, og i de private barnehagene i kommunen. Det er dermed et STORT prosjekt som blir lagt merke til. Det at fokuset er læringsmiljø og kartlegging av dette er gjort i så stor skala er rett og slett unikt i norsk sammenheng.

"Vi har vært veldig opptatt av å ha en felles retning og målsetting for alle som deltar i FLiK, og har tre effektmål: Økt faglig og sosialt læringsutbytte, færre segregerende tiltak og økt trivsel og redusert mobbing." Alle ansatte i barnehager og skoler i Kristiansand vet at det er disse målene de skal jobbe etter, forteller Godtfredsen.
Les mer om FLiK prosjektet på barnehage.no

27. apr. 2016

Språkløyper i barnehagen

Språkløyper er en bred satsing som retter seg mot hele barnehagepersonalet og faglærerne på ungdomstrinnet og i videregående opplæring.
Det er utviklet praktiske verktøy som kan brukes av ansatte i barnehage og på skolen. Disse er fritt tilgjengelige på www.sprakloyper.no.

Barnehager og skoler kan benytte seg av digitale kompetansepakker. Dette er undervisningsopplegg eller opplegg for samlingsstunder, som kan brukes direkte i arbeidet i barnehage og skole. Språkpakkene er laget i samarbeid med forskere, barnehagepedagoger og lærere.
Torsdag 28.april er det oppstartsamling for både barnehager og skoler i Agder som vil i gang med språkløyper. Det blir spennende å se hvor mange deltakere Kristiansand har. Fra de kommunale kommer det fire barnehager, og et par til er i gang allerede. Det er flere private barnehager som også har vist interesse og som nok vil møte på samlingen i morgen. Språkløyper er en nasjonal strategi for språk, lese og skrive. Det pedagogiske opplegget er  et fritt tilgjengelig og ikke avhengig av at man melder seg på, men kan fritt benyttes av de som ønsker det. Her er mange aktuelle tema og opplegg å ta fatt på.

Lykke til!

20. apr. 2016

Felles mal for årsplan!

Felles mal for årsplan ble utarbeidet av en gruppe fra private og kommunale barnehager i 2009. Den er siden revidert årlig for å være i tråd med føringer og planer, nasjonalt og lokalt.
HER finner du både malen og veiledningen til årsplanmalen. Nytt i år er at malen ligger på nettsidene i Word, slik at barnehagen kan laste den ned og skrive direkte inn i dokumentet.
Det er laget en egen versjon av denne malen til bruk for familiebarnehagene. Den finner dere HER.

Arbeidet er en oppfølging av strategisk kompetanseutviklingsplan for Kristiansandsbarnehagen - SKUP. Målet med malen er:
  • Malen skal være en forenkling av personalets arbeid.
  • Årsplanene i Kristiansandsbarnehagen oppfyller Rammeplanens krav.
  • Årsplanen i den enkelte barnehage er så kort som mulig, men inneholder alt den skal.
  • Rom for den enkelte barnehages egenart.
  • Årsplanen viser barnehagens praksis knyttet opp til mål. (Slik vil vi ha det - slik gjør vi det)
  • Kvalitetsheving og mer enhetlig plan for Kristiansandsbarnehagen.
Årsplanmalen ønsker å skille ut det som skal være med i en årsplan etter lov og rammeplan. Annet stoff som barnehagene gjerne har tatt med i dette dokumentet ønsker vi nå skal komme som informasjon i en annen form. Dette hovedsakelig fordi årsplanen ofte blir kritisert for å være for stor og omfattende.
I veilederen finner du blant annet dette årshjulet for hvordan man kan arbeide med årsplanen.
Kontakt kristin.m.rosen@kristiansand.kommune.no ved spørsmål om årsplanmalen eller se på veiledningen som ligger HER!

Lykke til!

19. apr. 2016

Språk er en viktig del av barnehagens arbeid


Språk er nøkkelen til venner, felleskap, kunnskap, skole, livskvalitet.
For å systematisere og forbedre kvaliteten på språkarbeidet i Kristiansandsbarnehagen jobber vi nå med en Språkstandard. Et forslag som beskriver hvor innsatsen i språkarbeidet skal legges og hvilke verktøy som skal brukes, blir presentert for styrere og andre som arbeider med språk i og for barnehagene. Presentasjonene skjer i mindre grupper styrere og andre og målet er å hente innspill til å forbedre forslaget og tips og ideer til hvordan vi best får implementert dette ute i barnehagene.
Mer info om dette kommer!

30. mar. 2016

Inspirasjon og informasjon fra UDiR

Vil du bli inspirert (og informert) og lære litt om hva som rører seg i barnehage-Norge? Da kan du gå inn på Udirs barnehagemagasin. Her finner du litt om kompetansetilbud, menn i barnehage, digitale verktøy, den viktige leken, og nyeste forskning som skal gjøre barnehagen bedre.